PIMPINAN KAMPUS
Ketua STAIMA Banjar

KH. Muharir Abdurrohim, S.H, M.Pd.I